Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

Redakcia

OROL TATRANSKÝ Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. Ročník 20. Vychádza ako nepredajný mesačník. Vydáva Slovenský literárny ústav Matice slovenskej. Sídlo: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin. IČO 36138533.

Vedúci redaktor: Marián GRUPAČ.

Tel.: 043/ 381 28 39, e-mail: ot.redakcia@gmail.com

Web: www.oroltatransky.sk, www.twitter.com/oroltatransky.

Redakčná rada: Peter CABADAJ (predseda), Zuzana BUKOVENOVÁ, Martin KUBUŠ, Peter TOLLAROVIČ, Goran LENČO. Grafická úprava: Adriana ONDRUŠOVÁ. ISSN 1337 1614. EV 4888/13.

Vychádza 12 čísel za rok