Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

Cena Jána Červeňa 2019

Matica slovenská 

Podoby slova, o. z.

Slovenský literárny ústav MS, Martin

Orol tatranský – Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

vyhlasujú 6. ročník 

 

literárnej súťaže pre mladých básnikov a prozaikov

O CENU JÁNA ČERVEŇA 2019 

 

Literárna súťaž je určená talentovaným autorom (básnikom a prozaikom) do 35 rokov, ktorí prostredníctvom súťaže prezentujú svoju tvorbu čitateľskej verejnosti. Poslaním súťaže je podporovať rozvoj slovenskej literárnej tvorby, hľadať nové talenty medzi mladými ľuďmi píšucimi po slovensky, ktorí ešte knižne nepublikovali. 

Mladí básnici a prozaici môžu do súťaže zasielať svoje práce – ucelené rukopisy (zbierky básní, poviedok, novely, romány, rozprávky a pod.) v elektronickom editovateľnom formáte (doc., docx., rtf...) na adresu: zetova@gmail.com  s označením v predmete správy: „O Cenu Jána Červeňa 2019“.

 

Rozsah rukopisu by nemal presiahnuť nasledovný počet normovaných strán: 60 s. (poézia), 150 s. (próza).

 

Uzávierka je 30. apríla 2020. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien prebehne v rámci podujatia Slovesná jar 2020. 

Zaslané texty bude čítať porota zložená zo slovenských básnikov, prozaikov a literárnych teoretikov a odporučí udeliť 3 prémie a 1 hlavnú cenu.